Lab3. Việt hóa Website Opencart

Lab3. Việt hóa Website Opencart(Ngày đăng: 21/03/2015)

 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tiếng việt, việt hóa hoàn toàn Website. Có thể áp dụng tương tự cho các ngôn ngữ khác để tạo ra trang web đa ngôn ngữ  
Miễn phí
Lab 02. Hướng dẫn cài đặt Opencart

Lab 02. Hướng dẫn cài đặt Opencart(Ngày đăng: 21/03/2015)

Bài này hướng dẫn cài đặt trên phiên bản Opencart v1.5.6.4
Miễn phí
Bài tập thực hành: Kỹ thuật lập trình C/C++

Bài tập thực hành: Kỹ thuật lập trình C/C++(Ngày đăng: 17/03/2015)

 Môi trường và công cụ thực hành: C-Free/ Microsoft Visual C++ 2005/2008/2010/2012...
Miễn phí
Bài tập thực hành: Công nghệ phần mềm

Bài tập thực hành: Công nghệ phần mềm(Ngày đăng: 17/03/2015)

Ngôn ngữ: C#.NET ; Môi trường lập trình: Visual studio .NET 2005/2008/2010/2012; Hệ quản trị CSDL: SQL Server 2005/2008; Lịch trình thực hành (30 tiết)
Miễn phí
Chương 6: Kiểm thử phần mềm

Chương 6: Kiểm thử phần mềm(Ngày đăng: 17/03/2015)

 1. Mục đích; 2. Nguyên tắc kiểm thử; 3. Kiểm thử theo đường cơ bản; 4. Kiểm thử theo phân vùng tương đương; 5. Kiểm thử theo giá trị biên; 6. Các mức độ kiểm thử   
Miễn phí
Chương 5: Thiết kế hệ thống

Chương 5: Thiết kế hệ thống(Ngày đăng: 17/03/2015)

Giới thiệu; Quá trình thiết kế; Các nguyên tắc thiết kế.  
Miễn phí
Chương 4: Mô hình hóa hệ thống

Chương 4: Mô hình hóa hệ thống(Ngày đăng: 17/03/2015)

 1. Mô hình hóa dữ liệu; 2. Mô hình hóa chức năng; 3. Mô hình hóa luồng thông tin  
Miễn phí
Chương 3: Khảo sát và phân tích yêu cầu

Chương 3: Khảo sát và phân tích yêu cầu(Ngày đăng: 17/03/2015)

1. Thu thập yêu cầu phần mềm; 2. Phân tích yêu cầu; 3. Đặc tả yêu cầu; 4. Xét duyệt yêu cầu  
Miễn phí
Chương 2: Các mô hình phát triển phần mềm

Chương 2: Các mô hình phát triển phần mềm(Ngày đăng: 17/03/2015)

1. Mô hình thác nước; 2. Mô hình nguyên mẫu; 3. Mô hình phát triển nhanh ; 4. Mô hình tăng trưởng; 5. Mô hình xoắn ốc; 6. Các mô hình hiện đại  
Miễn phí
Chương 1. Tổng quan về công nghệ phần mềm

Chương 1. Tổng quan về công nghệ phần mềm(Ngày đăng: 09/03/2015)

 Khái niệm về phần mềm ; Các đặc điểm của phần mềm ; Các ứng dụng của phần mềm; Giới thiệu về công nghệ phần mềm  
Miễn phí
Giới thiệu môn học.

Giới thiệu môn học.(Ngày đăng: 09/03/2015)

Trình bày được các kiến thức cơ sở về công nghệ phần mềm và các mô  hình  phát  triển  phần  mềm. Mô tả được  các  giai  đoạn trong quá trình xây dựng phần mềm. Trình bày được phương pháp làm việc trong các giai đoạn xây dựng hệ thống phần mềm để áp dụng xây dựng phần mềm ứng dụng có chất lượng. Lập được kế hoạch: Khảo sát, phân tích, thiết kế,  cài  đặt,  kiểm  thử phần mềm.     
Miễn phí
Bìa

Bìa(Ngày đăng: 09/03/2015)

 Bìa
Miễn phí
Chương 5. Kiểu dữ liệu mảng

Chương 5. Kiểu dữ liệu mảng(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Giới thiệu mảng 1 chiều; Các thao tác trên mảng  1 chiều; Mảng nhiều chiều   
Miễn phí
Chương 4. Hàm - Function

Chương 4. Hàm - Function(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Khái niệm; Khai báo và sử dụng hàm; Tham số và truyền tham số cho hàm; Nguyên tắc xây dựng hàm; Hàm đệ quy   
Miễn phí
Chương 3. cấu trúc điều khiển

Chương 3. cấu trúc điều khiển(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Cấu trúc rẽ nhành If; Cấu trúc lựa chọn Switch; Cấu trúc lặp For; Cấu trúc Lặp While; Cấu trúc lặp Do. . . While; Lệnh Break và Continue  
Miễn phí
Chương 2. Nền tảng ngôn ngữ lập trình C/C++

Chương 2. Nền tảng ngôn ngữ lập trình C/C++(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Bộ chữ viết & Các từ khóa; Cấu trúc chương trình; Lệnh & khối lệnh; Ghi chú thích; Các kiểu dữ liệu; Biến  và Hằng; Phép toán và biểu thức; Nhập và xuất dữ liệu; Các lỗi thường gặp khi lập trình  
Miễn phí
Chương 1. Tổng quan về lập trình

Chương 1. Tổng quan về lập trình(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Lập trình và Ngôn ngữ lập trình; Biên dịch và Thông dịch; Các phương pháp lập trình; Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C; Chương trình C đầu tiên  
Miễn phí
Giới thiệu học phần.

Giới thiệu học phần.(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Trình bày được các khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình; Giới thiệu được ngôn ngữ lập trình C/C++; Trình bày được các kiểu dữ liệu cơ sở, các ký hiệu, toán tử, từ khóa,…;Trình bày được cú pháp và cách hoạt động của các cấu trúc điều khiển chương trình; Mô tả được phương pháp lập trình thủ tục/hàm; Trình bày được cách tổ chức của kiểu dữ liệu mảng, một số thao tác xử lý cơ bản trên kiểu dữ liệu mảng.  
Miễn phí
Lab 07: Hướng dẫn sử dụng các chức năng quản trị (Phần3)

Lab 07: Hướng dẫn sử dụng các chức năng quản trị (Phần3)(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Hướng dẫn gười dùng sử dụng các chức năng quản trị các trang hệ thống – System
Miễn phí
Lab 06: Hướng dẫn sử dụng các chức năng quản trị (Phần2))

Lab 06: Hướng dẫn sử dụng các chức năng quản trị (Phần2))(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Hướng dẫn gười dùng sử dụng các chức năng quản trị các trang nội dung CMS: Đây là menu chứa các trình đơn về việc thiết lập và quản lí các page (các trang web hiển thị ra front end), block (các block tĩnh của hệ thống ví dụ như block giỏ hàng, block các sản phẩm gần đây, block so sánh sản phẩm…), widget (giống như block nhưng thiên về cho end user tạo ra các block để phục vụ cho việc bán hàng của mình và các poll  
Miễn phí

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo