LỊCH TRÌNH THỰC HÀNH

LỊCH TRÌNH THỰC HÀNH(Ngày đăng: 18/09/2016)

1. Thời gian: 5 tiết x 6 buổi = 30 tiết 2. Hình thức đánh giá: Điểm 30% học phần. Thực hiện kiểm tra thực hành 90 phút, vào buổi thực hành cuối cùng. 3. Phần mềm thực hành: Sử dụng 1 trong các phần mềm vẽ sơ đồ Use case: Astah Professional, Pwer Designer, Rationnal Rose Enterprise, … 4. Nội dung thực hành:  - Phân tích thiết các các thành phần xử lý & dữ liệu cho một hệ thống quản lý thư viện. - Cài đặt ứng dụng dựa trên kết quả phân tích, thiết kế.  
Miễn phí

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo