Bài tập thực hành: Công nghệ phần mềm

Bài tập thực hành: Công nghệ phần mềm(Ngày đăng: 17/03/2015)

Ngôn ngữ: C#.NET ; Môi trường lập trình: Visual studio .NET 2005/2008/2010/2012; Hệ quản trị CSDL: SQL Server 2005/2008; Lịch trình thực hành (30 tiết)
Miễn phí
Chương 6: Kiểm thử phần mềm

Chương 6: Kiểm thử phần mềm(Ngày đăng: 17/03/2015)

 1. Mục đích; 2. Nguyên tắc kiểm thử; 3. Kiểm thử theo đường cơ bản; 4. Kiểm thử theo phân vùng tương đương; 5. Kiểm thử theo giá trị biên; 6. Các mức độ kiểm thử   
Miễn phí
Chương 5: Thiết kế hệ thống

Chương 5: Thiết kế hệ thống(Ngày đăng: 17/03/2015)

Giới thiệu; Quá trình thiết kế; Các nguyên tắc thiết kế.  
Miễn phí
Chương 4: Mô hình hóa hệ thống

Chương 4: Mô hình hóa hệ thống(Ngày đăng: 17/03/2015)

 1. Mô hình hóa dữ liệu; 2. Mô hình hóa chức năng; 3. Mô hình hóa luồng thông tin  
Miễn phí
Chương 3: Khảo sát và phân tích yêu cầu

Chương 3: Khảo sát và phân tích yêu cầu(Ngày đăng: 17/03/2015)

1. Thu thập yêu cầu phần mềm; 2. Phân tích yêu cầu; 3. Đặc tả yêu cầu; 4. Xét duyệt yêu cầu  
Miễn phí
Chương 2: Các mô hình phát triển phần mềm

Chương 2: Các mô hình phát triển phần mềm(Ngày đăng: 17/03/2015)

1. Mô hình thác nước; 2. Mô hình nguyên mẫu; 3. Mô hình phát triển nhanh ; 4. Mô hình tăng trưởng; 5. Mô hình xoắn ốc; 6. Các mô hình hiện đại  
Miễn phí
Chương 1. Tổng quan về công nghệ phần mềm

Chương 1. Tổng quan về công nghệ phần mềm(Ngày đăng: 09/03/2015)

 Khái niệm về phần mềm ; Các đặc điểm của phần mềm ; Các ứng dụng của phần mềm; Giới thiệu về công nghệ phần mềm  
Miễn phí
Giới thiệu môn học.

Giới thiệu môn học.(Ngày đăng: 09/03/2015)

Trình bày được các kiến thức cơ sở về công nghệ phần mềm và các mô  hình  phát  triển  phần  mềm. Mô tả được  các  giai  đoạn trong quá trình xây dựng phần mềm. Trình bày được phương pháp làm việc trong các giai đoạn xây dựng hệ thống phần mềm để áp dụng xây dựng phần mềm ứng dụng có chất lượng. Lập được kế hoạch: Khảo sát, phân tích, thiết kế,  cài  đặt,  kiểm  thử phần mềm.     
Miễn phí
Bìa

Bìa(Ngày đăng: 09/03/2015)

 Bìa
Miễn phí

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo