Lab 10. Triển khai vận hành Website

Lab 10. Triển khai vận hành Website(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Tiếp tục phát triển ứng dụng Website Đăng ký Domain, hosting miễn phí  Triển khai vận hành Website.  
Miễn phí
Lab 09. Xây dựng trang quua3n trị Sản phẩm

Lab 09. Xây dựng trang quua3n trị Sản phẩm(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Tiếp tục phát triển Website trên kết quả đã hoàn chỉnh của Lab08. Ứng layout Template cho các trang admin Xây dựng trang Quản lý sản phẩm.  
Miễn phí
Lab 08. Xây dựng trang Đăng nhập và Trang chủ Admin

Lab 08. Xây dựng trang Đăng nhập và Trang chủ Admin(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Tiếp tục phát triển Website trên kết quả đã hoàn chỉnh của Lab07. Cập nhật CSDL Table tài khoản Quản tri. Ứng dụng Template và xây dựng trang đăng nhập hệ thống quản trị Ứng layout Template và xây dựng trang chủ admin  
Miễn phí
Lab 07. Phân trang dữ liệu cho Website

Lab 07. Phân trang dữ liệu cho Website(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Tiếp tục phát triển Website trên kết quả đã hoàn chỉnh của Lab06. Thực hiện phân trang cho các trang: Trang chủ, trang sách theo chủ đề, trang sách theo nhà xuất bản, bất kỳ trang có nhiều thông tin cần phân trang   
Miễn phí
Lab 06. Xây dựng trang Đặt hàng và Thanh toán

Lab 06. Xây dựng trang Đặt hàng và Thanh toán(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Tiếp tục phát triển Website trên kết quả đã hoàn chỉnh của Lab05. Thực hiện trang đặt hàng và thanh toán, lưu giữ đơn hàng vào CSDL
Miễn phí
Lab 05. Xây dựng trang Giỏ hàng

Lab 05. Xây dựng trang Giỏ hàng(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Tiếp tực phát triển Website trên kết quả đã hoàn chỉnh đến Lab04. Thực hiện trang giỏ hàng  
Miễn phí
Lab 04. Xây dựng trang Đăng ký & Đăng nhập

Lab 04. Xây dựng trang Đăng ký & Đăng nhập(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Tiếp tực phát triển Website trên kết quả đã hoàn chỉnh trang chủ của của Lab03. Thực hiện trang đăng ký thành viên, dành cho khách hàng muốn mua hàng. Thực hiện trang đăng nhập trên nguồn dữ liệu đã đăng ký  
Miễn phí
Lab 03. Xây dựng trang sản phẩm và chi tiết sản phẩm

Lab 03. Xây dựng trang sản phẩm và chi tiết sản phẩm(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Tiếp tực phát triển Website trên kết quả đã hoàn chỉnh trang chủ của của Lab02. Thực hiện trang sản phẩm: Sách theo chủ đề, sách theo nhà xuất bản khi click vào các liên kết chủ đề, nhà xuất bản ờ vùng menu trái. Thực hiện trang chi tiết sản phẩm: Chi tiết thông tin sách, khi click vào tên sách, hình bìa của của trang chủ hay trang sản phẩm  LINK DOWNLOAD:  http://www.mediafire.com/download/9wt8q9omtr07b1n/Lab03.WebbansachMVC5(Sanphamva+chitiet).pdf
Miễn phí
Lab 02. Xây dựng trang chủ

Lab 02. Xây dựng trang chủ(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Tiếp tực phát triển Website trên CSDL và Layout đã thiết kế từ Lab01. Xây dựng Model, kết nối CSDL theo mô hình LinQ To SQL  Trình bày 5 sản phẩm mới lên trang chủ  Chứa liên kết đế trang Chi tiết sản phẩm. Hiển thị Danh sách chủ đề vào menu trái, chứa liên kết đến trang Sản phẩm theo chủ đề. Hiển thị Danh mục Nhà xuất bản vào menu trái, chứa liên kết đến trang sản phẩm theo nhà xuất bản.  
Miễn phí
Lab 01. Thiết kế CSDL & Thiết kế Layout

Lab 01. Thiết kế CSDL & Thiết kế Layout(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Khảo sát và phân tích các website bán hàng, thiết kế và cài đặt CSDL. Ứng dụng các Template Web miễn phí, có sử dụng bootstrap để thiết kế Layout Website đạt tiêu chuẩn tương thích màn hình máy tính và các thiết bị di động. Để thực hiện cần các công cụ phần mềm hỗ trợ sau: Visual studio 2013. SQL server 2005 /2008/2012, có cần có kiến thức nền tảng về thiết kế Web qua các ngôn ngữ: HTML 5, CSS 3, Jquery, Bootstrap.
Miễn phí
Giới thiệu dự án: Website kinh doanh sách

Giới thiệu dự án: Website kinh doanh sách(Ngày đăng: 07/09/2016)

 ASP.Net MVC 5 Books Store là một  ứng dụng hướng dẫn, giới thiệu và giải thích từng bước để sử dụng ASP.NET MVC và Visual Web Developer để phát triển web. Nội dung hướng dẫn gồm 3 phần:Thiết kế: Thiết kế CSDL và LayoutWebsite.Xây dựng chức năng phía người dung. Xây dựng chức năng phần quản trị  
Miễn phí
Lab thực hành cơ bản 02: ASP.Net MVC với SQLServer

Lab thực hành cơ bản 02: ASP.Net MVC với SQLServer(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Xây dựng ứng dụng MVC với ASP.Net  và SQL server; Ứng dụng minh họa là xây dựng các trang Xem, thêm, xóa, sửa dữ liệu cho các bảng trong ứng dụng “ASP.Net MVC Application News”. Để xây dựng được  ứng dụng chúng ta cần các công cụ phần mềm hỗ trợ sau :Visual studio 2013. (Nếu2010/2012 thì cần cài thêm bộ MVC 5), SQL server 2005 /2008/2012
Miễn phí
Lab thực hành Cơ bản 01: Tổng quan về ASP.Net MVC 5

Lab thực hành Cơ bản 01: Tổng quan về ASP.Net MVC 5(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Hướng dẫn sinh viên làm quen với Visual Studio 2013 với ứng dụng Web ASP.Net MVC 5. Tạo mới Project MSP.net MVC 5, biên dịch project, thực thi project trên nhiều kích thước màn hình. Giới thiệu về mô hình MVC là gì? Tạo thêm vào project controller, Các cách truyền tham số trong Controller. Tạo View. Tạo model   
Miễn phí
Chương 8. Triển khai Website

Chương 8. Triển khai Website(Ngày đăng: 07/09/2016)

 1 Đăng ký Web Hosting miễn phí; 2 Quản lý Hosting Server; 3 Triển khai website ASP.NET MVC   
Miễn phí
Chương 7. Kiểm lỗi và Bảo mật

Chương 7. Kiểm lỗi và Bảo mật(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Giới thiệu; Kiểm lỗi trong mvc; Thuộc tính; Kiểm lỗi bằng tay; Kiểm soát yêu cầu giả lập; Tấn công website - xss; Antiforery; Authentication & authorization  Link download: http://www.mediafire.com/download/4upig5nn6hjauha/07Chuong07Kiemloi&Baomat.pdf
Miễn phí
Chương 6. Sinh giao diện và chia sẻ dữ liệu

Chương 6. Sinh giao diện và chia sẻ dữ liệu(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Razor; MVC Helper; Sinh giao diện theo Model; Custom Helper ViewBag; Model; Session; Application; Cookie; Global.asax  
Miễn phí
Chương 5. Tổ chức và Điều hướng Website

Chương 5. Tổ chức và Điều hướng Website(Ngày đăng: 07/09/2016)

 Layout: @RenderBody(), @RenderSection(), @ViewBag.Property.  Gói tài nguyên - Bundles. PartialView.@Html.Action(). @Html.Partial() Đa ngôn ngữ: Phân vùng ứng dụng - Areas  
Miễn phí
Chương 4. Điều khiển dữ liệu - Controller

Chương 4. Điều khiển dữ liệu - Controller(Ngày đăng: 07/09/2016)

Kiến thức: Trình bài được các về tham số và cách truyền/nhận tham số của Controller: Request, FormCollection, Đối số Action, Model. Trình bày được công dụng của lớp ActionResult() trong MVC Kỹ năng:  Thực hiện được các ứng dụng truyền tham số như: Máy tính cá nhân, Upload File, Gửi mail, iệc truy cập  với LINQ  
Miễn phí
Chương 3. Ngôn ngữ & Kiến trúc tương tác CSDL

Chương 3. Ngôn ngữ & Kiến trúc tương tác CSDL(Ngày đăng: 07/09/2016)

 1. Entity Framework 2. LinQ To SQL  Link download:  http://www.mediafire.com/download/u44vudy63v6g6ug/03Chuong03Ngonngu&KientructuongtacCSDL.pdf
Miễn phí
Chương 2. Ngôn ngữ thiết kế Website

Chương 2. Ngôn ngữ thiết kế Website(Ngày đăng: 07/09/2016)

1. HTML5 2. CSS3 3. JQUERY 4. BOOTSTRAP    Vui lòng down load tại đây: http://www.mediafire.com/download/tp8z5jk1xqrkfbp/02Chuong02NgonnguWeb.pdf
Miễn phí

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo