Bài tập thực hành: Kỹ thuật lập trình C/C++

Bài tập thực hành: Kỹ thuật lập trình C/C++(Ngày đăng: 17/03/2015)

 Môi trường và công cụ thực hành: C-Free/ Microsoft Visual C++ 2005/2008/2010/2012...
Miễn phí
Chương 5. Kiểu dữ liệu mảng

Chương 5. Kiểu dữ liệu mảng(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Giới thiệu mảng 1 chiều; Các thao tác trên mảng  1 chiều; Mảng nhiều chiều   
Miễn phí
Chương 4. Hàm - Function

Chương 4. Hàm - Function(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Khái niệm; Khai báo và sử dụng hàm; Tham số và truyền tham số cho hàm; Nguyên tắc xây dựng hàm; Hàm đệ quy   
Miễn phí
Chương 3. cấu trúc điều khiển

Chương 3. cấu trúc điều khiển(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Cấu trúc rẽ nhành If; Cấu trúc lựa chọn Switch; Cấu trúc lặp For; Cấu trúc Lặp While; Cấu trúc lặp Do. . . While; Lệnh Break và Continue  
Miễn phí
Chương 2. Nền tảng ngôn ngữ lập trình C/C++

Chương 2. Nền tảng ngôn ngữ lập trình C/C++(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Bộ chữ viết & Các từ khóa; Cấu trúc chương trình; Lệnh & khối lệnh; Ghi chú thích; Các kiểu dữ liệu; Biến  và Hằng; Phép toán và biểu thức; Nhập và xuất dữ liệu; Các lỗi thường gặp khi lập trình  
Miễn phí
Chương 1. Tổng quan về lập trình

Chương 1. Tổng quan về lập trình(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Lập trình và Ngôn ngữ lập trình; Biên dịch và Thông dịch; Các phương pháp lập trình; Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C; Chương trình C đầu tiên  
Miễn phí
Giới thiệu học phần.

Giới thiệu học phần.(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Trình bày được các khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình; Giới thiệu được ngôn ngữ lập trình C/C++; Trình bày được các kiểu dữ liệu cơ sở, các ký hiệu, toán tử, từ khóa,…;Trình bày được cú pháp và cách hoạt động của các cấu trúc điều khiển chương trình; Mô tả được phương pháp lập trình thủ tục/hàm; Trình bày được cách tổ chức của kiểu dữ liệu mảng, một số thao tác xử lý cơ bản trên kiểu dữ liệu mảng.  
Miễn phí
Bìa

Bìa(Ngày đăng: 07/03/2015)

 Bìa
Miễn phí

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo