[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET]  Lab 10: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG GỞI MAIL TRONG JAVA

[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 10: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG GỞI MAIL TRONG JAVA(Ngày đăng: 20/11/2016)

 Lab này sẽ hương dẫn trình bày chức năng gởi mail, nhằm mục đích gửi thư đến người dùng như tin tức khuyến mại, tin tức hay thông tin tài khoản vừa tiết kiệm chi phí lại nhanh và thuận tiện. Gởi mail trong Java cũng khá đơn giản với thư viện Java Mail được cung cấp sẵn, thư viện Java Mail nhằm hỗ trợ việc gửi và nhận email thông qua các thư viện API được cung cấp cho người dùng, Java  Mail bao gồm POP3, SMTP hoặc IMAP với các thư viện tương ứng  
Miễn phí
[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET]  Lab 09: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG THANH TOÁN

[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 09: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG THANH TOÁN(Ngày đăng: 20/11/2016)

 Ở các  Lab trước đã thực hiện các trang: Sản phẩm theo từng danh mục, Chi tiết .sản phẩm, giỏ hàng, đăng ký, đăng nhập.   Lab này sẽ thực hiện trang thanh toán đơn hàng sau khi người dùng chọn xong sản  phẩm cần mua vào giỏ hàng.  Khi  người  dùng  nhấn  nút  thanh  toán  đơn  hàng  ở  trang  giỏ  hàng  thì  sẽ kiểm  tra người dùng đã đăng nhập chưa, nếu đã đăng nhập rồi thì sẽ cho người dùng xác nhận thanh toán, còn chưa thì chuyển qua trang đăng ký.  Sau khi đăng ký sẽ chuyển qua trang đăng nhập.  Mục đích Lab này là  lưu được thông tin đơn hàng vào đơn hàng và tiết đơn hàng.  Sau đó người quản lý sẽ xem lại đơn hàng do khách hàng đặt và xử lý các chức năng như xác nhận hay hủy đơn hàng, …
Miễn phí
[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET]  Lab 08: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG GIỎ HÀNG

[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 08: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG GIỎ HÀNG(Ngày đăng: 20/11/2016)

 Khi xây dựng một website thương mại điện tử bán hàng như bán quần áo, hàng điện tử,… thì giỏ hàng là 1 phần khá quan trọng. Ở Lab 05, Lab 06 đã tạo trang danh sách sản phẩm theo chuyên mục, hay trang chi tiết sản phẩm, ta có nút thêm vào giỏ hàng, dựa vào nút này để truyền mã sản phẩm tương ứng cho giỏ hàng.  
Miễn phí
[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET]  Lab 07: XÂY DỰNG TRANG ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ

[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 07: XÂY DỰNG TRANG ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ(Ngày đăng: 20/11/2016)

 Đối với mỗi website bán hàng, tin tức… thì đa số nhà quản lý muốn quản lý thành viên của mình một cách tốt nhất, luôn muốn họ cần gì, xem gì,… và cách tốt nhất là cung cấp cho người dùng tài khoản ở website.  Đăng nhập, đăng ký là chức năng cần thiết không chỉ riêng gì website JSP – Servlet, đối với website bán hàng thì việc đặt hàng có thể được lưu lại thông tin giỏ hàng, ngoài ra ta có thể xem lại đơn hàng, bình luận, gởi ý kiến liên hệ, nhận thông tin khuyến mãi…  
Miễn phí
[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET]  Lab 06: HIỆN THỊ THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 06: HIỆN THỊ THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM(Ngày đăng: 20/11/2016)

Hiển thị sản phẩm theo danh mục. Trình tự gồm các bước:Viết phương thức getSanPham(String ma_san_pham) dùng để lấy thông tin chi tiết sản phẩm thao mã sản phẩm. Để hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm, cần truyền tham số mã sản phẩm từ các trang gọi đến trang Single.jsp. Tiếp nhận tham số được truyền tai trang Single.jsp. Hiển thị chi tiết sản phẩm ở trang Single.jsp  
Miễn phí
[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 05: HIỆN THỊ SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 05: HIỆN THỊ SẢN PHẨM THEO DANH MỤC (Ngày đăng: 20/11/2016)

 Hiển thị sản phẩm theo danh mục. Trình tự gồm các bước: Cập nhật CSDL hiện hành, thêm Table Product với các thông tin như mã sản phẩm, mã danh mục, tên sản phẩm, đơn giá, mô tả, hình sản phẩm;  Xây dựng lớp Product tương ứng cấu trúc table Product;  Viết phương thức getListProductByCategory(String ma_danh_muc) dùng để lấy danh sách sản phẩm dựa vào mã danh mục;  Để hiển thị sản phẩm theo danh mục, cần truyền tham số mã danh mục từ các trang gọi đến trang Product.jsp;  Tiếp nhận tham số được truyền tại trang Product.jsp;  Hiển thị danh sách sản phẩm ở trang Product.jsp.  
Miễn phí
[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 04: HIỆN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM

[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 04: HIỆN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM(Ngày đăng: 20/11/2016)

 Một danh mục sẽ có nhiều sản phẩm và một sản phẩm chỉ có một danh mục. Trước tiên, cần thiết kế lớp danh mục sau đó mới hiển thị sản phẩm dựa vào danh mục tương ứng.  Hướng dẫn trình tự các thao tác: Bổ sung CSDL 1 Table danh mục sản phẩm. Tạo đối tượng danh mục với 2 thuộc tính là mã danh mục và tên danh mục. Viết phương thức lấy danh sách danh mục. Hiển thị dữ liệu trong cơ sở dữ liệu ra trang JSP  
Miễn phí
[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET]  Lab 03: SỬ DỤNG JDBC KẾT NỐI CSDL MYSQL SERVER

[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 03: SỬ DỤNG JDBC KẾT NỐI CSDL MYSQL SERVER(Ngày đăng: 20/11/2016)

 Khi xây dựng website ta cần phải có nơi lưu trữ dữ liệu và MySQL là hệ quản trị CSDL tuyệt vời với nhiều ưu điểm được các lập trình viên lựa chọn. JDBC (Java Database Connectivity) là tập các API trên Java để kết nối đến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đối với mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì có một JDBC Driver riêng để kết nối. Nội dung bài thực hành hướng dẫn: Tạo CSDL trên My SQLServer. Bổ sung thư viện MySQL JDBC Driver cho ứng dụng. Thực hiện kết nối ứng dụng với CSDL đã tạo  
Miễn phí
[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET]  Lab 02: THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO WEBSITE

[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 02: THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO WEBSITE (Ngày đăng: 20/11/2016)

 Khi xây dựng website thì thiết kế giao diện cho website là phần quan trọng, mỗi website thuộc các lĩnh vực khác nhau có thể được thiết kế theo các chủ đề, giao diện khác nhau. Để thiết kế giao diện giao diện nhanh chóng cho website nên dựa theo các mẫu giao diện có sẵn trên mạng. Tiến hành thiết kế các trang con là thành phần cho các trang chính: header.jsp, banner.jsp, footer.jsp. Tiến hành thiết kế các trang chính: Index.jsp, Login.jsp, Register.jsp, Contact.jsp, Product.jsp, Single.jsp,   
Miễn phí
[LAB HƯỚNG DẪN  XÂY DỰNG  WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 01: CẤU HÌNH JSP SERVLET

[LAB HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSITE VỚI JSP SERVLET] Lab 01: CẤU HÌNH JSP SERVLET (Ngày đăng: 20/11/2016)

Khi làm việc với JSP – Servlet, ngoài kiến thức cơ bản thì yếu tố đầu tiên bạn cần chính là cài đặt các công cụ lập trình, ta sẽ thực hiện việc cấu hình JSP – Servlet gồm các nội dung: Cài đặt, cấu hình MySQL. Cài đặt, cấu hình Apache Tomcat. Tạo và thực thi ứng dụng, Hello World trong JSP – Servlet.  
Miễn phí
[GIÁO TRÌNH] Bài 5. LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU JDBC

[GIÁO TRÌNH] Bài 5. LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU JDBC(Ngày đăng: 18/11/2016)

 Học xong bài này người học thực hiện được các nội dung sau. Trình bày được khái niệm về JDBC; Các thành phần JDBC; Phân loại JDBC; Cơ chế hoạt động JDBC,.. Thực hiện được việc tải và cài đặt JDBC driver cho project Trình bày được các phương pháp kết nối CSDL với các hệ QT CSDL SQL Server, Ocracle, MySQL,… Thực hiện được việc kết nối  và truy xuất cơ sở dữ liệu  Thực hiện được việc xử lý kết xuất kết quả truy xuất CSDL. Xây dựng được ứng dụng Quản lý CSDL
Miễn phí
[SOURCECODE] Minh Họa Giáo Trình Bài 4

[SOURCECODE] Minh Họa Giáo Trình Bài 4(Ngày đăng: 18/11/2016)

 Source code các chương trình minh họa giáo trình, Bài 4. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI SWING NÂNG CAO
Miễn phí
GIÁO TRÌNH] Bài 4. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI SWING NÂNG CAO

GIÁO TRÌNH] Bài 4. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI SWING NÂNG CAO(Ngày đăng: 18/11/2016)

 Học xong bài này người học sẽ: Tiếp tục phát triển tổ chức một giao diện người dùng đồ họa với các control khác Lập trình tùy biến các đối tượng GUI dạng danh sách như: JCheckBox, JComboBox, Jlist. Các control nâng cao khác: JTable, JColorChoose, JTabedPane, JSlider Thiết kế Menu: MenuBar, Menu, MenuItem, PopupMenu, Toolbar Thiết kế giao diện người dùng với các control nâng cao trên công cụ trực quan NetBeans IDE. Kỹ năng tự tìm hiểu và sử dụng các GUI component khác có sẵn trong thư viện
Miễn phí
[VIDEO] Bộ 48 Video: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN VỚI SWING

[VIDEO] Bộ 48 Video: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN VỚI SWING(Ngày đăng: 18/11/2016)

 Tổng hợp bộ 48 Video Hướng dẫn thiết kế giao diện với Swing trên NetBean. Download tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B4G9lmGF3J8lcmpLNnhoMlNXbU0/view 
Miễn phí
[SOURCECODE] Minh họa Giáo trình Bài 3

[SOURCECODE] Minh họa Giáo trình Bài 3(Ngày đăng: 17/11/2016)

 Source code các chương trình minh họa giáo trình, Bài 3. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI SWING CƠ BẢN
Miễn phí
[GIÁO TRÌNH] Bài 3. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI SWING CƠ BẢN

[GIÁO TRÌNH] Bài 3. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI SWING CƠ BẢN(Ngày đăng: 17/11/2016)

 Học xong bài này người học sẽ: Hiểu cấu trúc và nắm vững kỹ năng lập trình tổ chức một giao diện người dùng đồ họa trong Ngôn ngữ lập trình Java với các lớp thuộc 2 gói awt và swing. Thiết kế các thành phần là vật chưa các thành phần khác: JFrame, JWindow, JPanel Thiết kế và quản lý bố cục giáo diện với các lớp Layout: BoxLayout, BorderLayout, FlowLayout, GridLayout, GridBagLayout, … Lập trình tùy biến các đối tượng GUI trong thư viện Swing: Jlabel, JtextField, JPasswordField, JTextArea, JButton. Hiểu cơ chế xử lý sự kiện tương tác người dùng và nắm vũng kỹ năng lập trình phát triển các đối tượng xử lý sự kiện với các lớp: Event, Listener, Adapter. Kỹ năng tự tìm hiểu và sử dụng các GUI component có sẵn trong thư viện. Thiết kế giao diện người dùng trên công cụ trực quan NetBeans IDE.  
Miễn phí
[SOURCECODE] Minh họa Giáo trình Bài 2

[SOURCECODE] Minh họa Giáo trình Bài 2(Ngày đăng: 17/11/2016)

 Source code các chương trình minh họa giáo trình, Bài 2. KIẾN TRÚC NỀN TẢNG CỦA NGÔN NGỮ JAVA
Miễn phí
[GIÁO TRÌNH] Bài 2. KIẾN TRÚC NỀN TẢNG CỦA NGÔN NGỮ JAVA

[GIÁO TRÌNH] Bài 2. KIẾN TRÚC NỀN TẢNG CỦA NGÔN NGỮ JAVA(Ngày đăng: 17/11/2016)

 Học xong bài này người học sẽ: Trình bày và ứng dụng được kiến thức về Gói – package: Định nghĩa gói; Tạo và sử dụng các gói; Vai trò của các gói trong việc điều khiển truy cập;  Trình bày và ứng dụng những đặc trưng của gói java.lang; gói java.util, gói java.io … Trình bày và ứng dụng được kiến thức về xử lý ngoại lệ: Định nghĩa một ngoại lệ (exception); Ứng dụng việc xử lý ngoại lệ; Hiểu được các kiểu ngoại lệ khác nhau trong; Mô tả mô hình xử lý ngoại lệ;….  Trình bày và ứng dụng được kiến thức về luồng: Khái niệm về luồng; Mô tả các lớp InputStream và OutputStream;, xử lý luồng tập tin,..  
Miễn phí
[GIÁO TRÌNH] Bài 1. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ JAVA

[GIÁO TRÌNH] Bài 1. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ JAVA(Ngày đăng: 17/11/2016)

Học xong bài này người học sẽ: Trình bày được định nghĩa về ngôn ngữ lập trình Java, lịch sử ra đời và phát triển. Trình bày được các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình Java. Trình bày được các công nghệ và các kiểu ứng dụng từ ngôn ngữ lập trình Java .  Cài đặt được môi trường làm việc cho ngôn ngữ lập trình Java. Lập trình được các chương trình Java đơn giản thao tác trên các kiểu dữ liệu cơ sở, các các trúc lập trình điều khiển,… trên môi trường Netbeans..  
Miễn phí
LỊCH TRÌNH THỰC HÀNH

LỊCH TRÌNH THỰC HÀNH(Ngày đăng: 18/09/2016)

1. Thời gian: 5 tiết x 6 buổi = 30 tiết 2. Hình thức đánh giá: Điểm 30% học phần. Thực hiện kiểm tra thực hành 90 phút, vào buổi thực hành cuối cùng. 3. Phần mềm thực hành: Sử dụng 1 trong các phần mềm vẽ sơ đồ Use case: Astah Professional, Pwer Designer, Rationnal Rose Enterprise, … 4. Nội dung thực hành:  - Phân tích thiết các các thành phần xử lý & dữ liệu cho một hệ thống quản lý thư viện. - Cài đặt ứng dụng dựa trên kết quả phân tích, thiết kế.  
Miễn phí

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo